RESILIENCE OF GIFTED ADOLESCENTS. SOCIAL AND EDUCATIONAL PROTECTIVE FACTORS

Mădălina Simona IORDACHE

Abstract


Institutionalization is one difficult moment in anybody’s life. This study has identified the protective factors manifested by gifted resilient adolescents after being institutionalized. The two-stage research was conducted in Iași (between November 2015 – June 2016) and had a quantitative component (based on questionnaire analysis) and a qualitative compo-nent (based on interview analyses). The resilience of adolescents is the result of three types of factors: internal characteris-tics, family-related characteristics and social environment characteristics. This study has identified the following external protective factors: a supportive family, a school environ-ment providing information according to the capacities and interests of the gifted adoles-cents and a residential environment providing opportunities for self-exploration and conti-nuous development. Another important external factor is the group of friends, a source of affection, sympathy and moral guidance, a proper space to experiment and to gain auton-omy and independence from parents. The internal protective factors identified are: a good self-image, awareness of one’s individual abilities and their valorisation, motivation, a high degree of emotional develop-ment, the ability to be aware and express their own emotions, as well as a high level of self-efficacy. All these factors were identified in adolescents that achieved high scores on the resilience scale. In addition to internal and external factors, an important aspect is the perception of adolescents about these factors. The way adolescents relate to similar situations is different, so the consequences of the same event differ greatly from one adolescent to another.

Résumé


L’institutionnalisation est un moment difficile dans la vie de quiconque. Cette étude a identifié les facteurs de protection manifestés par les adolescents doués et résilients après leur placement en établissement. La recherche en deux étapes a été menée à Iași (entre novembre 2015 et juin 2016) et comportait une composante quantitative (basée sur l'analyse du questionnaire) et une composante qualitative (sur des analyses par entretien).
La résilience des adolescents est le résultat de trois types de facteurs: les caractéristiques internes, les caractéristiques liées à la famille et les caractéristiques de l'environnement social. Cette étude a identifié les facteurs de protection externes suivants: une famille soli-daire, un environnement scolaire fournissant des informations en fonction des capacités et des intérêts des adolescents surdoués et un environnement résidentiel offrant des possibili-tés d'exploration de soi et de développement continu. Un autre facteur externe important est le groupe d'amis, source d'affection, de sympathie et d'orientation morale, un espace pro-pice à l'expérimentation, à l'autonomie et à l'indépendance des parents.
Les facteurs de protection internes identifiés sont: une bonne image de soi, la cons-cience de ses capacités individuelles et de leur valorisation, la motivation, un degré élevé de développement affectif, la capacité à être conscient et à exprimer ses propres émotions, ainsi qu'un haut niveau de soi -efficacité. Tous ces facteurs ont été identifiés chez les ado-lescents ayant obtenu des scores élevés sur l'échelle de résilience.

Rezumat


Instituționalizarea reprezintă un moment critic în viața oricărei persoane. Studiul urmă-rește identificarea factorilor protectivi pe care îi manifestă adolescenții înalt abilitați rezi-lienți din mediul rezidențial.
În vederea atingerii acestui scop, cercetarea este de tip mixt și cuprinde o etapă eva-luativă și una exploratorie. Studiul a fost realizat în Iași, în perioada noiembrie 2015 - iunie 2016.
Reziliența de care adolescenții dau dovadă este rezultatul caracteristicilor interne, carac-teristicilor familiei și caracteristicilor mediului social. Factorii protectivi externi identificați prin prezentul studiu fac referire la mediul familial suportiv, mediul școlar care să ofere informații adaptate capacităților și intereselor adolescenților înalt abilitați și mediul rezi-dențial care, de asemenea, să ofere adolescenților oportunități de auto-explorare și dezvol-tare continuă. Un alt factor protectiv extern este grupul de prieteni, care reprezintă o sursă de afecțiune, înțelegere și îndrumare morală, un loc potrivit pentru experimentare și pentru dobândirea autonomiei și a independenței față de părinți. Factorii protectivi interni iden-tificați au în vedere o bună imagine de sine, conștientizarea abilităților individuale și valori-ficarea acestora, motivația, un grad ridicat de dezvoltare emoțională, capacitatea de conștien-tizare și exprimare a propriilor emoții, precum și un nivel ridicat de auto-eficacitate. Toți acești factori au fost identificați la adolescenții care au obținut scoruri ridicate la scala rezilienței. Pe lângă factorii de tip intern și extern, un aspect important este percepția adolescenților cu privire la acești factori. Modul în care adolescenții se raportează la situații asemănătoare este diferit, astfel încât consecințele aceluiași eveniment diferă foarte mult de la un adolescent la altul.

Keywords


adolescents, resilience, giftedness, educational environment, institutionalization

Mots-clés


adolescents, résilience, dons, environnement éducatif, institutionnalisation

Cuvinte cheie


adolescenți, reziliență, înalt abilitare, mediu educațional, instituționalizare

Full Text:

Full Text: PDF

References


Băban, A. (2002). Metodologia cercetării calitative, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca.

Benito, Y. (2003). Copiii supradotați. Educație, dezvoltare emoțională și adaptare socială, Polirom, Iași.

Berndt, C., (2014). Reziliența. Secretul puterii psihice, All, București.

Crețu, C. (1997). Psihopedagogia succesului, Polirom, Iași.

Crețu, C. (1998). Curriculum diferențiat și personalizat, Polirom, Iași.

Gherasim, L.R. (2013). Performanța școlară. Determinanți individuali și contextuali în adolescență, Polirom, Iași.

Hrițuleac, A., Ceobanu, C.M. (2015). Dimensiuni ale rezilienței psihologice: abordări teoretice și aplicative, Pro Universitaria, București.

Ionescu, Ș. (2013). Tratat de reziliență asistată, Trei, București.

Iordache, M. (2016). MA Thesis: Reziliența adolescenților înalt abilitați. Factori socio-educaționali protectivi (Resilience of Gifted Adolescents. Socio-educational protective factors), coord. Șoitu, Daniela, Iași.

Janda, L. (2012). Douăzeci și patru de teste de personalitate, Trei, București.

Marinca, A. (2009). Elevii supradotați. Identificarea, educarea și reușita lor școlară, Eurostampa, Timișoara.

Papalia, D.E., Olds Wendkos, S., Feldman Duskin, R. (2010). Dezvoltarea umană, Trei, București.

Roco, M. (2004). Creativitate și inteligență emoțională, Polirom, Iași.

Stratilescu, D. (1997). Factori psihosociali ai vieții de relație la adolescenții supradotați. Revista de Psihologie, 3-4(43), 237-245.

Stratilescu, D. (2000). Adolescentul performant, Artprint, București.

Suniya S.L., Dante C. et al. (2000). The Construct of Resilience: A Critical Evaluation and Guidelines for Future Work, Child Development, 71, 543-562.

Șoitu, C.T. (2004). Adolescenții instituționalizați. Implicații psiho-sociale ale mediului rezidențial, Fundația Axis, Iași.

Șoitu, D. (2015). Resilience and Vulnerability: Competing Social Paradigms? Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (new series). Sociologie şi asistenţă socială, VIII(1), 7-14.

Turliuc, N.M., Măirean, C. (2014). Psihologia traumei, Polirom, Iași.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.