CURRENT SUICIDAL SITUATIONS WITHIN THE ROMANIAN AREA

DUMITRU STAN

Abstract


This article has been focussed on presentation of an older sociological issue – committing suicide /killing oneself – within new interpretative contexts specific to current Romanian society. The argumentation is therefore developed towards attracting three sustainable conclusions: a. right to property over one’s own body should not metamorphose into individual’s right to kill himself; b) no matter how many logical arguments we might have for committing suicide as a normal fact, it will naturally remain a pathological social fact; c. social actions against suiciding cannot otherwise be but ante factum. Consequently, social actors should be informed and get awareness on suicidal risk factors within the environment they are living in. This last aspect shall occupy the most part of the pages of this article. The conclusion of the whole approach is that no matter how many justifications, excuses and mitigating circumstances we may find, the suicidal act cannot be otherwise but traumatising and condemnable to society.

Résumé


L’article est axé sur la présentation d’un ancien problème sociologique – le suicide – dans des nouveaux contextes interprétatives, spécifiques pour la société roumaine actuelle. L’argumentation est décrite d’une telle manière pour attirer trois conclusions soutenables: a. Le droit de propriété sur le propre corps ne doit pas se métamorphoser dans le droit de l’individu au suicide; b. peu importe le nombre d’arguments logiques selon lesquelles le suicide pourrait être un fait normal, il reste d’une manière foncière un fait social pathologique; c. les actions sociaux d’opposition contre le suicide ne peuvent être que ante factum. Par conséquent, les acteurs sociaux doivent être informés et sensibilisés en ce qui concerne la présence des facteurs de risque suicidaires de l’environnement dans lequel ils vivent. Ce dernier aspect occupe la majeure partie de l’article. La conclusion de cette démarche est que en dépit de tous les justifications, excuses, circonstances atténuantes on retrouvait, l’acte suicidaire ne peut être que traumatique et condamnable pour la société.

Rezumat


Articolul este axat pe prezentarea unei vechi probleme sociologice – sinuciderea - în contexte interpretative noi, specifice societății românești actuale. Argumentația este înfățișată în așa fel încât să atragă trei conchideri sustenabile: a. dreptul de proprietate asupra trupului propriu nu trebuie să se metamorfozeze în dreptul individului la sinucidere; b. oricâte de multe ar fi argumentele logice conform cărora sinuciderea ar fi un fapt normal, ea rămâne în mod funciar un fapt social patologic; c. acțiunile sociale de împotrivire față de sinucidere nu pot fi decât ante factum. Prin urmare, actorii sociali trebuie informați și conștientizați în legătură cu prezența factorilor de risc suicidar din mediul în care trăiesc. Acest ultim aspect ocupă și cea mai mare parte din paginile articolului. Concluzia întregului demers este că oricât de multe justificări, scuze ori circumstanțe atenuante i-am găsi, actul suicidar nu poate fi decât unul traumatizant și condamnabil pentru societate.

Keywords


suiciding, right to property over one’s own body, suicidal risk, socio-cultural normality, normal fact, pathological fact.

Mots-clés


suicide, droit de propriété sur le corps, risque suicidaire, normalité socioculturelle, fait normal, fait pathologique.

Cuvinte cheie


sinucidere, drept de proprietate asupra trupului, risc suicidar, normalitate socioculturală, fapt normal, fapt patologic.

References


Amery, J. (2012). Despre sinucidere. Discurs asupra morţii liber alese. Editura Art.

Bloch, S., Chodoff, P. (2000). Etică psihiatrică. Editura Asociaţia psihiatrilor liberi din România.

Bujor, A.(2010). Maxime şi cugetări. Gânduri care vrăjesc. Vol. I. Editura Epigraf.

Cosman, D. (2008). Compendiu de suicidologie. Editura Casa Cărţii de Ştiinţă.

Durkheim, E. (1993). Despre sinucidere. Editura Institutul European.

Durkheim, E. (2002). Regulile metodei sociologice. Editura Polirom.

Lipovetsky, G. (1996). Amurgul datoriei. Editura Babel.

Stan, D. (2016). Cauze prevalente în producerea actuală a actului suicidar. In Țîrdea, T. (Ed.). Strategia supraviețuiriidin perspectiva bioeticii, filosofiei și medicinei. Culegere de articole științifice cu participare internațională. Editura CEP Medicina.

Stan, D. (2015). Maladii ale socialului. Teorii explicative, cercetări şi remedii posibile. Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Varnik, P. (2012). Suicide in the world. International Journal of Environmental Research and Public Health, 9(3), 760-77. https://doi.org/10.3390/ijerph9030760
DOI: https://doi.org/10.47743/asas-2021-1-636

Refbacks

  • There are currently no refbacks.