FROM BULLYING TO CYBERBULLYING IN THE CONTEXT OF ONLINE EDUCATION

CARMEN PALAGHIA

Abstract


The specialty literature is remarked by the presentation of negative facts and phenomena, some of which are particularly serious, such as bullying and cyberbullying. Authors such as Olweus (1993), Smith and Sharp (1994), Rigby (2007), Belsey (2005), Shariff (2009), etc. draw the attention to two categories of people, the ones who abuse and the ones who are victims of the aggression. The online school also brings along the extension of the cyberbullying phenomenon. In previous years, traditional bullying started in school and continued in the online environment, but now all the interaction has been transferred to the cyber environment. We note phenomena such as: cyberbullying, cybermobbing or cyberstalking etc., and we could say that they seem to occur in the online environment in a kind of avalanche that exceeds our imagination whereas the phenomenon is explained primarily by the impossibility to trace the perpetrator. The article presents ways to prevent the phenomenon of bullying and cyberbullying, as well as legislative and institutional aspects, intervention measures aimed at reducing the phenomenon of bullying, directly or virtually, especially at the national level.

Résumé


La littérature de spécialité se distingue par la présentation de faits et de phénomènes négatifs, dont certains sont particulièrement graves, comme le phénomène de l'intimidation et de la cyberintimidation. Des auteurs comme Olweus (1993), Smith and Sharp (1994), Rigby (2007), Belsey (2005), Shariff (2009), etc., se referent à deux catégories de personnes: celles qui abusent et celles qui sont les victimes des agressions. L'école en ligne apporte également l'extension du phénomène de la cyberintimidation. Au cours des années précédentes, l'intimidation traditionnelle commencait dans l'espace scolaire et continuait dans l'environnement en ligne, mais de nos jours toute l'interaction a été transférée dans l'environnement cyber. En remarquant des phénomènes tels que: le cyberintimidation, le cybermobbing, le cyberharcèlement, etc., on pourrait dire que dans l'environnement en ligne ils semblent se produire dans une sorte d'avalanche qui dépasse notre imagination, un phénomène qui s'explique surtout par le prisme de l'indétectabilité de l'auteur. L'article présente les moyens de prévenir le phénomène de l'intimidation et de la cyberintimidation, ainsi que les aspects législatifs et institutionnels, des mesures d'intervention qui visent à réduire le phénomène du harcèlement, directement ou virtuellement, notamment au niveau national.

Rezumat


Literatura de specialitate se remarcă prin prezentarea de fapte şi fenomene negative, dintre care unele deosebit de grave, precum fenomenul de bullying și cyberbullying. Autori precum Olweus (1993), Smith and Sharp (1994), Rigby (2007), Belsey (2005), Shariff (2009) etc., au în atenţie două categorii de persoane, acelea care abuzează şi cele care sunt victime ale agresiunilor. Școala online aduce cu sine și extinderea fenomenului cyberbullying. Dacă în anii anteriori, bullyingul tradițional începea în spațiul școlii și continua în mediul online, acum toată interacțiunea s-a transferat în mediul cibernetic. Remarcând fenomene precum: cyberbullying, cybermobbing, cyberstalking etc., am putea spune că în mediul online acestea par să se producă într-un fel de avalanșă care ne depășește imaginația, fenomenul explicându-se în primul rând prin prisma nedectabilității făptașului. Articolul prezintă modalități de prevenție a fenomenului de bullying și cyberbullying, cât și aspecte legislative și instituționale, măsuri de intervenţie care urmăresc diminuarea fenomenului de bullying, direct sau virtual, cu precădere la nivel național.

Keywords


bullying, cyberbullying, cybermobbing, cyberstalking, online school, prevention, intervention.

Mots-clés


intimidation, cyberintimidation, cybermobbing, cyberstalking, ecole en ligne, prevention, intervention.

Cuvinte cheie


bullying, cyberbullying, cybermobbing, cyberstalking, școala online, prevenție, intervenție.

References


Belsey, B. (2005). Cyberbullying: an emerging threat to the „always on” generation. Available at: http://www.cyberbullying.ca/.

Cojocaru, Șt. (2002). Vulnerabilitate socială și intervenție socială. In Miftode V. (Ed.), Populații vulnerabile și fenomene de auto-marginalizare. Editura Lumen.

Cojocaru, Șt. (2005). Metode apreciative în asistența socială. Editura Polirom.

Cusson, M. (2006). Prevenirea delincvenței. Editura Gramar.

Cyberbullying Research Center (2015). What is Cyberbullying?. Available at: http://cyberbullying.org/what-is-cyberbullying.

Katzer C. (2018). Cyberpsihologia. Viața în rețea. Cum ne schimbă internetul? Editura ALL.

Irimescu, G. (2016). A new image of violence against children – bullying type behavior. Scientific Annals of the „Alexandru Ioan Cuza” University, Iaşi. New Series Sociology and Social Work Section, IX(1), 5-20.

Neamțu, C. (2011). Specificul asistenței sociale în școală. In Tratatul de asistență socială. Editura Polirom.

Olweus, D. (1993). Bullying at school, Malden, MA, Blackwell

Openshaw, L. (2008). Social Work in Schools. Principles and practice. The Guilford Press.

Palaghia, C. (2016). Dimensiuni ale devianței școlare. De la identificare la prevenție. Editura Pro Universitaria.

Palaghia, C. (2018). „Jocurile morții”, între sinucidere și cyberbullying. O analiză asupra riscurilor la care sunt expuși copiii în mediul virtual. Revista de Asistență Socială, XVII(2),1-11.

Palaghia, C. (2019a). The dynamic of the aggressor-victim relationship specific to the school bullying and cyberbullying phenomenon. In Social Research Reports, 11(2), 37-48.

Palaghia, C. (2019b). Student violence in the current educational context: bullying and cyberbullying. In Rusu, M., Diaconu, C.-M., Doncean, M., Alecu, C.-I. (Eds.), Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor și a zonelor transfrontaliere, XXXIV. Editura Performantica.

Pânișoară, G., Chirca, R. (2019). Bullying și cyberbullying. In Enea, V. (Ed.), Intervenții psihologice în școală. Editura Polirom.

Rigby, K. (2007). Bullying in schools: and what to do about it. ACER Press.

Sandu, M. (2017). Protecția umană prin control social. Bazele sau fundamentele asistenței sociale moderne. In Gavriluță, C. (Ed.), Sociologia la Alma Mater Iassiensis. Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași.

Shariff, S. (2009). Confronting Cyber-Bullying. What schools need to know to control misconduct and avoid legal consequences. Cambridge University Press.

Smith, P.K., Sharp, S. (1994). School bullying. Insights and perspectives. Routledge.

Șoitu, D. (2011). Consilierea între profesie și serviciu social. In Tratatul de asistență socială. Coord. G. Neamtu, Editura Polirom, pp. 581-612.

Șoitu, D. (2015). Resilience and vulnerability: competing social paradigms?. Scientific Annals of the „Alexandru Ioan Cuza” University, Iaşi. New Series Sociology and Social Work Section, VIII(1), 7-15.

*** Hotărârea Guvernului nr. 49/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea şi intervenţia în echipă multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de violenţă asupra copilului şi de violenţă în familie şi a Metodologiei de intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională privind copiii exploataţi şi aflaţi în situaţii de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum şi copiii români migranţi victime ale altor forme de violenţă pe teritoriul altor state.

*** Legea educației naționale nr.1/2011.

*** Legea nr. 35/2007, privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ.

*** Legea 129 din 15 iulie 2018, privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

*** Legea 217/2003, pentru prevenirea și combaterea violenței domestice.

*** Legea 221 din 18 noiembrie 2019, pentru prevenirea și combaterea bullyingului.

*** Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

*** Ordinul ministrului Educaţiei Naţionale nr. 1.409/2007, privind aprobarea Strategiei pentru reducerea fenomenului de violenţă în unităţile de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare.

*** Ordinul Nr. 4343 din 27 mai 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, Nr. 492 din 10 iunie 2020, privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor privind violența psihologică-bullying.

*** Ordinul de ministru nr. 4390/7.06.2012, înfiinţarea Consiliului Naţional pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar.

*** Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 4.742/2016 pentru aprobarea Statutului elevului.

*** Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.079/2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.

*** Ordinul nr. 5115 din 15 decembrie 2014, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.

*** https://www.edu.ro/normele metodologice de aplicare a legii împotriva bullyingului.
DOI: https://doi.org/10.47743/asas-2021-1-631

Refbacks

  • There are currently no refbacks.