SOCIAL DETERMINANTS OF HEALTH – ACCESS, VULNERABILITY, INEQUALTY.

Mihaela RĂDOI, Gabriela IRIMESCU, Adrian Lucian LUPU

Abstract


The reduction of health inequalities should be a major priority for each state. The primordial objective of health strategies all over the world are the reduction of the gap or inequalities responsible for the significant differences in health status between various regions or populations. In Romania, Government Decision no. 1028 of November 18, 2014 on approving the National health strategy 2014 - 2020 and the Plan of actions for the period 2014 – 2020, for the implementation of the National Strategy, have the purpose of improving the health status of the population and of reducing the inequalities between the counties/ regions of the country. The reduction of health inequalities requires a focused action of the public health policy and of a series of other policies with an impact on health, among which social protection, education and environment. Although important steps were made in the field, special attention must be paid to equity, especially the equity of health services, to promote basic services for all individuals, mainly the vulnerable and disadvantaged groups. The paper proposes to highlight the determinants of health status, the main types of inequalities and the way they are found and manifested in the Romanian health system.

Résumé


La réduction des inégalités dans le domaine de la santé devrait être une priorité majeure pour tout état. L’objectif primordial des stratégies de santé autour du Globe est la réduction de l’écart ou des inégalités responsable pour les différences significatives dans l’état de santé entre de diverses régions ou populations. En Roumanie, la Décision du Gouvernement no. 1028 de novembre 18, 2014 pour l’approbation de la Stratégie nationale pour la santé 2014 - 2020 et le Plan des actions pour la période 2014 – 2020, pour l’implémentation de la Stratégie nationale, ont le but d’améliorer l’état de santé de la population et de réduire les inégalités entre les départements ou les régions du pays. La réduction des inégalités dans le domaine de la santé demande une action concentrée des politiques publiques de la santé, ainsi qu’une série d’autres politiques avec un impact sur la santé, comme par exemple la protection sociale, l’éducation et l’environnement. Même si on a déjà fait des pas importants dans ce domaine, il faut payer plus d’attention à l’équité, spécialement à l’équité des services de santé, il faut promouvoir les services de base pour tout individu, surtout pour les groupes vulnérables et désavantagés. L’article se propose de souligner les déterminants de l’état de santé, les principaux types d’inégalités et la manière dont on les retrouve et dont ils se manifestent dans le système roumain de santé.

Rezumat


Reducerea inegalităţilor în materie de sănătate ar trebui să fie o prioritate majoră pentru fiecare stat. Strategiile de sănătate din întreaga lume au ca primordial obiectiv reducerea decalajului sau a inegalităţilor responsabile de diferenţele foarte mari ale stării de sănătate dintre diferitele regiuni sau populaţii. În ţara noastră, HG Nr. 1028 din 18 noiembrie 2014 privind aprobarea Strategiei naţionale de sănătate 2014 - 2020 şi Planul de acţiuni pe perioada 2014 – 2020, pentru implementarea Strategiei naţionale, au ca scop îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei şi reducerea inegalităţilor dintre judeţele / regiunile ţării. Reducerea inegalităţilor în materie de sănătate necesită o acţiune concertată între politica de sănătate publică şi o serie de alte politici care au un impact asupra sănătăţii, printre care protecţia socială, educaţia şi mediul. Deşi s-au făcut paşi importanţi în acest domeniu, un accent deosebit va trebui pus pe echitate, în special pe echitatea serviciilor de sănătate, care să promoveze servicii de bază pentru toţi indivizii, cu prioritate pe grupurile vulnerabile şi dezavantajate. Lucrarea îşi propune să aducă în atenţie determinanţii stării de sănătate, principalele tipuri de inegalităţi şi modul în care acestea se regăsesc şi se manifestă în sistemul de sănătate din România.

Keywords


social determinants, health system, inequalities.

Mots-clés


déterminants sociaux, système de santé, inégalités

Cuvinte cheie


determinanţi sociali, sistem de sănătate, inegalităţi

Full Text:

Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.