ACCREDITATIONS OF THE LONG-TERM CARE CENTERS FOR THE ELDERLY

Authors

  • Paula-Cristina NICOARĂ inspector social, dr., Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Cluj, str. George Coșbuc nr.2, Cluj-Napoca, România, tel. 0744 763199,
  • Adina-Daniela REBELEANU Conferențiar universitar dr., Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 126-130, Cluj-Napoca, România, tel. 0766 454052

Keywords:

licensing, quality of elderly care, minimum quality standards

Abstract

The aspect of aging is one that has generated and will generate research in various aspects and from different perspectives. The aging request the need for long-term care tends to grow significantly. This is a consequence of the elderly's dependence, which obviously advertises a wide range of services, not just social, but rather socio-medical. Accreditation is, in general, the appreciation made by an outside body to the institution in order to guarantee the quality of the service provided. This appreciation is the compliance of the institution with a set of explicit criteria and, especially, known by the two actors - service provider and beneficiary. Accreditation is not limited to a "verdict". The accreditation approach is sufficient and necessary for quality of elderly care? Using the analysis of legislative documents and the case study, we try to get answers to this question.

References

Banca Mondială (2014). Viaţă lungă, activă şi în forţă. Promovarea îmbătrâirii active în România, document elaborat în cadrul POSDRU 2007-2013, iunie 2014; available at: http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/2014-domenii/familie/politici-familiale-incluziune-si-asistenta-sociala/3558, accesed on 25.03.2018

Costăchescu D. (2015). Romanian Social Protection System for Elderly People, Scientific annals of “Alexandru Ioan Cuza” (New Series), Sociology and Social Work Section, 2, 113-132

Gathy, V. (2000). Introducing Quality Standards in Elderly Care, Social Innovation Foundation, Budapest.

Hotărârea Guvernului nr. 566 din 15 iulie 2015 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru promovarea îmbătrânirii active şi protecţia persoanelor vârstnice pentru perioada 2015-2020, a Planului operaţional de acţiuni pentru perioada 2016-2020, precum şi a mecanismului de monitorizare şi evaluare integrată a acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.619 bis din 14 august 2015, cu modificările şi comple¬tările ulterioare.

Hotărârea Guvernului nr. 118 din 19 februarie 2014, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 172 din 14 martie 2014, cu modificările şi completările ulterioare.

Hotărârea Guvernului Nr. 867 din 14 octombrie 2015, pentru aprobarea nomencla-torului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 834 din 9 noiembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Hotărârea Guvernului nr. 978 din 16 decembrie 2015 privind aprobarea standardelor minime de cost şi a nivelului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 959 din 24 decembrie 2015.

Legea nr. 292 din 20 decembrie 2011, Legea asistenţei sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 905 din 20 decembrie 2011, cu modificările şi com-pletările ulterioare.

Legea nr.17 din 2000, privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157 din 6 martie 2007.

Legea nr. 197 din 1 noiembrie 2012, privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 754 din 9 noiembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare.

Leichsenring, K. (2004). Providing integrated health and social care for older persons – An European Overview. In: Leichsenring, K., Alaszewsky, A. (Eds.), Providing integrated health and social care for older persons – An European Overview of Issues at Stake, vol. 28, Ashgate Publising Limited, European Centre for Social Welfare Policy and Research, Viena.

Leichsenring, K., Billings, J, Nies H. (2013). Long-term care in Europe – improving policy and practice, Basingstoke: Palgrave Macmillan

Ministry of Labor and Social Justice, Acreditare Furnizori si Servicii Sociale, http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/2014-domenii/familie/politici-familiale-incluziune-si-asistenta-sociala/4848, accesed on 30.04.2017, 7.05.2018

Mureşan, C (coord.), Hărăguş M., Hărăguş P.T., Rebeleanu A., Rotariu T., Faludi.C. (2012). Situaţia vârstnicilor din România, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca.

Mureşan C., Foldeş I. (2016). Traiectorii familiale. România în context european, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca.

Nicoară, P. C. (2014). Aspecte legislative privind îngrijirea de lungă durată în căminele pentru persoane vârstnice în România, Revista de Asistenţă Socială, 1, 113-124.

Ordin nr. 2126 din 5 noiembrie 2014, privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoa-nelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinelor sociale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 874 bis din 2 decembrie 2014, cu modi-ficările ulterioare

Rebeleanu, A. (2011). Cadrul legislativ în asistenţa socială din România. Prezent şi perspective, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca.

Rebeleanu A., Hărăguş M. (2016). Politici publice şi pensionarea – consideraţii privind sănătatea şi genul. In: Şoitu D., Rebeleanu A. (coord.). Noi perspective asupra cursului vieţii, Editura Polirom, Iași, 159-174.

Recomandarea 2011/413/UE din 11 iulie 2011 privind iniţiativa de programare comună în domeniul cercetării intitulată “Ani mai mulţi, o viaţă mai bună – potenţialul şi provocările schimbărilor demografice” (2011/413/UE), publicată în Jurnalul Oficial al Comisiei Europene, nr. L 183 din 13 iulie 2011, 28-30, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2011%3A183%3ATOC, accessed on 25.03.2018

Şoitu, D. (2013). Social investment: beyond vulnerability through empowerment, Revista de Economie Socială, III(4), 3-20.

Additional Files

Published

31-07-2018