ABOUT ANOTHER KIND OF SOCIOLOGY. ERNEST BERNEA AND THE CULTURAL AND SPIRITUAL DEPTHS OF THE ROMANIANS

Cristina GAVRILUȚĂ

Abstract


The text brings to the attention an iconic figure of the Romanian culture which is claimed not only by sociologists (as a representative of Gusti School), but also by ethnologists and philosophers. In essence, Ernest Bernea, through all his concerns, comes into light as a complex intellectual, who offers a refined humanist social research from his cultural and spiritual data. His sociological approach is based on ethnographic information and on a solid intellectual background. There is an obvious and visible influence of M. Heidegger, N. Ionescu, M. Mauss, and E. Durkheim. Issues of time, space and causality, that of law and order and the crisis of modern worlds represent the main directions of his concerns that we have analyzed taking into account the views of other Romanian authors with similar concerns. In this regard, E. Cioran, N. Noica, T. Maiorescu, L. Blaga, S. Afloroaei have been reading filters of Barnea’s work. It remains a landmark in the sociological literature and a model in the sociological approach of reality.

Résumé


Texte met en lumière une grande figure de la culture roumaine qui est revendiquée par des sociologues (en tant que représentant de l'école Gusti), ethnologues et philosophes. Essentiellement, Ernest Bernea est recommandé comme un intellectuel complexe, raffiné, en fournissant des données de recherche sociale qui favorise la nature culturelle et spirituelle.Son approche est basée sur l'information sociologique et ethnographique et aussi sur une solide formation intellectuelle. Il porte de l'empreinte visible de M. Heidegger, N. Ionescu, M. Mauss, E. Durkheim. La question du temps, de l'espace et de la causalité, l'ordre et la crise du monde moderne sont les principales orientations de ses préoccupations. Elles sont examiné en tenant compte des vues des autres auteurs roumains avec les mêmes préoccupations. À cet égard, E. Cioran, N. Noica, T. Maiorescu, L. Blaga, S. Afloroaei représenté les filtres de lecture. Ernest Bernea reste un point de repère dans la documentation sociologique et aussi sa oeuvre un modèle d`approche sociologique de la réalité.

Rezumat


Textul aduce în atenție o figură emblematică a culturii române care este revendicată deopotrivă de sociologi (ca reprezentant al școlii Gusti), etnologi și filosofi. În esență, Ernest Bernea, prin toate preocupările sale, se recomandă ca un intelectual complex, un umanist rafinat care propune cercetarea socialului plecând de la datele sale culturale și spirituale constitutive. Demersul său sociologic se bazează pe informații etnografice și pe o solidă formare intelectuală. Ea poartă vizibil amprenta lui M. Heidegger, N. Ionescu, M. Mauss, E. Durkheim. Problematica timpului, spațiului și cauzalității, cea a ordinii și cea a crizei lumi moderne reprezintă direcții principale ale preocupărilor sale pe care le-am analizat ținând seama de puncele de vedere a altor autori români cu preocupări similare. În acest sens, E. Cioran, N. Noica, T. Maiorescu, L. Blaga, Ș. Afloroaei au reprezentat filtre de lectură ale operei lui Bernea. Ea rămâne un punct de reper în literatura sociologică și un model abordarea sociologică a realității.

Keywords


time, space, causality, social order, crisis, history terror

Mots-clés


temps, l'espace, la causalité, l'ordre social, la crise, la terreur de l'histoire

Cuvinte cheie


timp, spațiu, cauzalitate, ordine socială, criză, teroarea istoriei

Full Text:

Full Text: PDF

References


Afloroaei, Șt. (1993). Întâmplare și destin [Chance and Destiny], Editura Institutul European, Iași.

Bernea, E. (1996). Crist și condiția umană [Christ and the Human Condition], Cartea Românească, București.

Bernea, E. (1997). Spațiu, timp și cauzalitate la popoarul român [Space, Time and Causality in the Romanian People], Humanitas, București.

Bernea, E. (1998). Moartea și înmormântarea în Gorjul de nord [Death and Burrial Customs in Northern Gorj], Cartea Românească, București.

Bernea, E. (2006). Civilizația română sătească [The Romanian Rural Civilisation], Editura Vremea, București.

Bernea, E. (2007). The Dialectica spiritului modern [Dialectics of the Modern Spirit], București.

Bernea, E. (2009). Sociologie și etnologie românească. Ordinea spirituală [Romanian Sociology and Ethnology. The Spiritual Order], Editura Vremea, București.

Bernea, E. (2010). Meditații filosofice. Note pentru o filosofie inactuală [Philosophical Meditations. Notes for an Outdated Philosophy], Editura Predania, București.

Bernea, E. (2011). Criza lumii moderne [The Modern World Crisis], Editura Predania, București.

Blaga, L. (1944). Trilogia culturii. orizont si stil. spatiul mioritic. geneza metaforei si sensul culturii [The Trilogy of Culture. Horizon and Style. The Mioritic Space. The Genesis of the Metaphor and the Meaning of Culture], Fundația Regală penru Literatură și Arte, București.

Cioran, E. (1994). Caderea în timp [The Fall into Time], Humanitas, București.

Diaconescu, I. (2008). Urmărirea lui Ernest Bernea, România Literară, 17.

Durkheim, E. (1912). Les formes elementaires de la vie religieuse, PUF, Paris.

Eliade, M. (1992). Sacrul și profanul [The Sacred and the Profane], Humanitas, București.

Eliade, M. (1965). Le sacre et le profane, Editions Gallimard, Paris.

Eliade, M. (1994). Nostalia Originilor [The Nostalgy of Origins], Humanitas, București.

Eliade, M. (1992). Tratat de istorie a religiilor [A History of Religious Ideas], Humanitas, București.

Gavriluță, C. (2013). The Everyday Sacred: Symbols, Rituals, Mythologies, Lambert Academic Publishing.

Guardini, R. (2004). Sfârșitul modernității [The End of the Modern Age], Humanitas, București.

Husserl, E. (2003). Criza umanității europene și filosofia [Philosophy and the Crisis of European Man], Editura Paideia, București.

Florea Marian, S. (1995). Înmormântarea la români [Romanian Burial Practices], Editura Grai și Suflet - Cultura Națională, București.

Mazilu, D. (2001). Cuvânt înainte [Foreword]. In Criza lumii moderne [The Modern World Crisis], Editura Predania, București.

Noica, C. (1996). Sentimentul românesc al ființei [The Romanian Sentiment of Being], Humanitas, București.

Levy-Bruhl, L. (1910). Les fonctions mentales dans les societes inferieures, Felix Algan, Paris.

Lipovetsky, G. (2007). Fericirea universală [Universal Hapiness], Polirom, Iași.

Picard, M. (1999). Fuga de Dumnezeu [The Flight from God], Editura Anastasia, București.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.